22/3/11

Απειλή για κορυφαία επαγγέλματα

John Markoff (New York Times/Ελευθεροτυπία)

ΟΤΑΝ ΠΕΝΤΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ στούντιο ενεπλάκησαν σε αγωγή περί προστασίας του ανταγωνισμού του αμερικανικού υπουρ­γείου Δικαιοσύνης εναντίον του δικτύου CBS, το κόστος ήταν τεράστιο. Οσον αφορά το δύσκολο έργο της «ανακάλυψης» στοιχείων δηλαδή της προσκόμισης εγγράφων σχετικών με μια αγωγή- τα στούντιο εξέτασαν έξι εκατομμύρια έγγραφα, δαπανώντας πάνω από 2,2 εκατ. δολάρια, τα περισσότερα σε μια μεγάλη ομάδα δικηγόρων και νομικών βοηθών, οι οποίοι εργάστηκαν επί μήνες χρεώνοντας υψηλές αμοιβές ανά ώρα.

Αυτά όμως συνέβαιναν το 1978. Σήμερα, χάρη στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, προ­γράμματα λογισμικού ηλεκτρονικής ανακάλυψης (e-discovery) μπορούν να αναλύσουν έγγραφα σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόστος. Τον Ιανου­άριο, για παράδειγμα, η Blackstone Discovery με έδρα το Πάλο Αλτο της Καλιφόρνιας, βοήθησε στην ανάλυση 1,5 εκατομμυρίων εγγράφων χρεώνοντας λιγότερα από 100 χιλιάδες δολάρια.

Ορισμένα προγράμματα δεν περιορίζονται στον απλό εντοπισμό εγγράφων με συναφείς όρους και σε ταχύτητες ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μπορούν να σταχυολογήσουν συναφείς έννοιες ακόμη και εν απουσία ειδικών όρων, και να αντλήσουν μοτίβα συμπεριφορών που ενδεχομένως να έχουν διαφύ­γει της προσοχής των δικηγόρων.

«Από την απόψη νομικών στελεχών, αυτό σημαί­νει ότι πολλοί άνθρωποι που κάποτε αναλάμβαναν να εξετάσουν έγγραφα στο εξής δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρεώσουν ώρες εργασίας», ανα­φέρει ο ΜπιλΧερ, πρώην δικηγόρος σε μεγάλη εταιρεία χημικών προϊόντων.

Τα προγράμματα λογισμικού εισβάλλουν επίσης και σε τομείς που ανήκαν αποκλειστικά στη εκ των έσω». Νέα επαγγέλ­ματα, τονίζει, εμφανίζονται στη βάση της οικονομικής πυραμίδας, άλλα επαγγέλματα χάνονται στη μέση της πυραμίδας εξαιτίας της αυτοματοποί­ησης και της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ πλέον και στην κορυφή της πυραμίδας η ανάπτυξη επαγγελματικών τομέων επιβραδύνε­ται εξαιτίας της αυτοματοποίησης.

«Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τεράστιες», αναφέρει ο Τομ Μίτσελ, πρόεδρος του τμήματος μηχανικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλοντου Πίτσμπουργκ. «Βρισκόμα­στε στην αρχή μιας δεκαετούς περιό­δου, κατά την οποία θα υπάρξει μετάβαση από υπολογιστές που δεν κατανοούν την ανθρώπινη φρασεολο­γία σε υπολογιστές που την κατανοούν σε σημαντικό βαθμό».

Οι βασικότερες τεχνολογίες ηλε­κτρονικής ανακάλυψης χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις αναζήτησης προ­κειμένου να εντοπίσουν και να ταξι­νομήσουν συναφή έγγραφα.

Μια εταιρεία σχολαστικής εξέτασης πληροφοριών από τη Σίλικον Βάλεϊ, η CataplWa, χρησιμοποιεί λογισμικό εξέτασης εγγράφων για να ανακαλύ­πτει δραστηριότητες και αλληλεπιδρά­σεις μεταξύ ατόμων. Ο υπολογιστής εντοπίζει τις «ψηφιακές ανωμαλίες» ατόμων που διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα καθώς προσπαθούν να καλύψουν τις παράνομες δραστηριό- τητές τους. Το λογισμικό άπορε], για παράδειγμα, να εντοπίσει περιπτώ­σεις του τύπου «τηλεφώνησέ μου», όταν δηλαδή ένας υπάλληλος αποφα­σίζει να αποκρύψει μια συγκεκριμένη πράξη και καταφεύγει σε μια εμπι­στευτική τηλεφωνική συνδιάλεξη.

«Είναι ένας τρόπος για να αποδεί­ξουμε ποιος άφησε πληροφορίες να διαρρεύσουν, ποιος έχει επιρροή σε μια οργάνωση ή πότε ένα ευαίσθητο έγγραφο διορθώνεται αδικαιολόγητα πολλές φορές ή αδικαιολόγητα κατά πολλούς τρόπους, από έναν αδικαιο­λόγητα μεγάλο αριθμό ατόμων», εξηγεί η ιδρύτρια Cataphora, Ελί- ζαμπεθ Τσάρνοκ.

Το λογισμικό μπορεί επίσης να ανι­χνεύσει λεπτές μεταβολές στο ύφος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τον Οκτώβριο του 2003, ο Αντριου Μακάλουμ, προγραμματιστής υπολο­γιστών στο Πανεπιστήμιο της Μασα­χουσέτης, στο Αμχερστ, διάβασε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε στην κατοχή της πάνω από πέντε εκατομ­μύρια ηλεκτρονικά μηνύματα από την δίωξη της Enron Corporation.

Αγόρασε ενα αντίτυπο της βάσης δεδομένων έναντι 10 χιλιάδων δολα­ρίων και την έθεσε στη διάθεση των ερευνητών. Εκτοτε η βάση αυτή απο­τελεί τη θεμέλια λίθο μιας πληθώρας νέων επιστημών, και εξακολουθεί να διατηρεί την αξία της, καθώς οι περι­ορισμοί λόγω απορρήτου καθιστούν συνήθως απροσπέλαστες άλλες μεγά­λες βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η Enron Corpus βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται και του τρόπου λει­τουργίας των κοινωνικών δικτύων.

Ορισμένοι ειδικοί παραδέχονται ότι η τεχνολογία αυτή έχει τα όριά της. «Τα έγγραφα που επιλέγει η διαδικα­σία αναζήτησης πρέπει και πάλι να διαβαστούν από κάποιον», αναφέρει ο Χέρμπερτ Λ. Ρόιτμπλατ της εται­ρείας συμβούλων Orate.

Ο Μάικ Λιντς, ιδρυτής της βρετα­νικής εταιρείας ηλεκτρονικής ανακά­λυψης Autonomy,' εκτιμά ότι η μεταστροφή από τη χειρονακτική ανα­κάλυψη εγγράφων στην ηλεκτρονική ανακάλυψη θα οδηγήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, με απο­τέλεσμα ένας δικηγόρος να είναι αρκε­τός για μια δουλειά που κάποτε απαιτούσε πεντακόσιους, και ότι η νεότερη γενιά προγραμμάτων λογισμι­κού, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν αντίγραφα και να ανακαλύπτουν στοί­βες σημαντικών εγγράφων γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, ενδεχομένως να προκαλέσει μείωση του ανθρώπινου δυναμικού κατά επιπλέον 50%.

Ο κ. Χερ χρησιμοποίησε λογισμικό ηλεκτρονικής ανακάλυψης για να ανα­λύσει εκ νέου εργασίες που είχαν πραγ­ματοποιήσει δικηγόροι της εταιρείας του κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990. Ανακάλυψε ότι οι συνάδελφοι του υπήρξαν ακριβείς μόνο κατά 60%.

«Σκεφτείτε», τονίζει, «πόσα χρή­ματα δαπανήθηκαν και τελικά το απο­τέλεσμα ήταν ελάχιστα καλύτερο από το στρίψιμο ενός νομίσματος».
Δεν υπάρχουν σχόλια: